Publisert 30.10.2014

NVE har kome med nytt flaum- og skredvarsel for Voss laurdag 1.11.14, nivå 2 (gult varsel). Det vil seie at det kan koma store mengder nedbør. Ut i frå hendingane dei siste dagane, oppmodar me folk om å sjekka rister, slukar, grøfter og groer, og reinsa dei ved behov, evt. melda frå til kommunen sin vakttelefon 95262060.

I høve koking av vatn, minner me om at vatnet bør fosskoke i minst 1 minutt. For meir informasjon om koking, sjå her.

Ved skade på hus eller eigedom finn de informasjon om naturskader og erstatning her.

SMS Varsling: Du kan sjølv kontrollera og endra di oppføring i kommunen sitt register for telefonnummer knytt til eigedomar i Voss kommune. Du finn registeret her Dersom telefonen din er registrert på arbeidsgjevar, må du sjølv leggje inn folkeregistrert adresse i registeret for å motta varsel frå kommunen.

Elles gjeld siste pressemelding frå 30/10 kl 1345

Publisert 30.10.2014
Det er framleis kokepåbod på drikkevatn for abonnentar knytt til Vossevangen vassverk.
Vossevangen vassverk har i tillegg redusert trykk på deler av leidningsnettet og at vaskemaskinar og oppvaskmaskinar bør ikkje brukast inntil vidare.
Flaumtoppen nådde maksimum rundt midnatt natt til onsdag for Vangsvatnet, og vatnet har no trekt seg vesentleg tilbake. Folk lyt likevel vera varsame då vasstanden somme stader framleis er høg.
Det er framleis kokepåbod på drikkevatn for abonnentar knytt til Vossevangen vassverk og dette vil minimum gjelde i ein veke. Vatnet vert no desinfisert med klor, klormengda er innafor grenseverdiane sett av Folkehelseinstuttet.  Vossevangen vassverk har i tillegg redusert trykk på deler av leidningsnettet, vaskemaskinar og oppvaskmaskinar bør derfor ikkje brukast inntil vidare.
Abonnentar tilkytt Bolstad vassverk vert oppmoda om å koke drikkevatnet.
Dei fleste offentlege tenestekontora fungerer normalt, men Voss ungdomsskule er stengt i morgo, fredag 31.10. Kulturhuset og Voss Idrettshall er minimum stengt fram til måndag. Deler av bygga kan då verta opna, meir detaljer om dette kjem innan måndag.
Evanger barnehage er opna att.
For nytt kva gjeld gjeld vegane sjå www.vegvesen.no under sida «Flaum på Vestlandet/ Trafikkmeldingar i Hordaland «
Publisert 29.10.2014

Det er innført kokepåbod på drikkevatn for abonnentar knytt til Vossevangen vassverk. Vassverket meldar og at dei no reduserer trykket på deler av leidningsnettet og at vaskemaskinar og oppvaskmaskinar ikkje bør brukast inntil vidare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flaumtoppen nådde maksimum rundt middatt for Vangsvatnet og vatnet har no byrja trekka seg attende. Folk lyt likevel vera varsame då vassstanden somme stader framleis er høg.

Straumen er tilbake i Voss kommune.

Flaumen har gjeve utfordringar for Vossevangen Vassverk. Det er difor innført kokepåbod på drikkevatn for abonnentane. Vassverket meldar og at dei reduserer trykket på deler av leidningsnettet og at vaskemaskinar og oppvaskmaskinar ikkje bør brukast inntil vidare.

Dei fleste offentlege tenestekontora fungerer normalt. På Voss tinghus er det noko redusert drift. Kulturhuset og Voss Idrettshall er framleis stengt på ubestemt tid.  Voss Ungdomsskule er stengt inntil vidare. Evanger barnehage held stengt inntil vidare og avgjerd om opning vert teke klokka 18 i kveld. Evanger skule opnar igjen i morgon.

NAV kontoret har utfordringar knytt til datasystema. Innbyggjarar som har behov for å veta status i si sak skal ta kontakt med NAV kontaktsenter på telefon 5555 3333.

For nytt kva gjeld gjeld vegane sjå www.vegvesen.no under sida «Flaum på Vestlandet/ Trafikkmeldingar i Hordaland «

 

 

For ytterlegare informasjon kontakt

Ordførar Hans Erik Ringkjøb på 97 13 87 20

Varaordførar Sigbjørn Hauge på 95 70 15 29

 

 

 

Publisert 29.10.2014
Vossevangen vassverk reduserer trykket på deler av leidningsnettet. 
Vaskemaskinar og oppvaskmaskinar bør ikkje brukast

 

Publisert 29.10.2014

Vossevangen vassverk har problemer grunna flaum

Det er innført kokepåbod for abonnenter

Publisert 29.10.2014

Flaumtoppen nådde maksimum rundt middatt for Vangsvatnet og me ventar at flaumen har nådd toppen nedstraums frå Vangsvatnet no i morgontimane. Vatnet har trekt seg noko tilbake, men vasstanden er framleis svært høg og me oppmodar folk om å være varsame.

Straumen er framleis slått av nokre stader. For Evanger er det usikkert når straumen kjem tilbake.

Evanger skule og Evanger barnehage er stengt onsdag 29.10.2014. Eventuelle andre stengingar vil elevar og føresette få direkte melding om.

Voss Kulturhus med kino, vaksenopplæring, kulturskule og bibliotek vil vera stengt inntil vidare, det same gjeld Voss Idrettshall.

Det har ikkje vore meldt om alvorege hendingar i løpet av natta, men det er omfattande materielle skadar som fylgje av flaumen.

Dei neste timane må me nytta til å få oversikt over skadeomfanget.

Ny pressemelding kjem kl 13.00

Publisert 28.10.2014

Rekordstor flaum i Vossavassdraget.

 

Vatnet stig framleis. Flaumtoppen er venta å koma ein gong i natt.

Straumen er slått av i mange område og det kan bli utkoplingar fleire stader i bygda. Folk må sjekke kjellarar for vatn og vurdere å sikre verdiar. Viktig å slå av all straum. 

Evanger skule og Evanger barnehage er stengt onsdag 29.10.2014

Voss Kulturhus med kino, vaksenopplæring, kulturskule og bibliotek vil vera stengt inntil vidare, det same gjeld Voss Idrettshall.

Det er viktig å understreka at folk må ta sine forholdsreglar og ikkje reisa ut med mindre det er strengt nødvendig. Mange vegar er stengt.

Me ber folk halde seg unna vassdrag, det er ekstreme krefter i sving.

Det vil verta sendt ut ny pressemelding i morgon kl 07.00 

Publisert 28.10.2014

Flaum i Vossavassdraget gjer at Voss kulturhus held stengt frå klokka 1330 i dag, den 28 oktober og fram til i morgon. Kriseleiinga i kommunen fylgjer utviklinga tett og vil informera om nytt så snart det føreligg.

 

Grunna flaumen vil Voss kulturhus halda stengt frå klokka 1330 i dag og fram til i morgon. Dette vil seia at bibliotek, kulturskule og kino også er stengt for alle aktivitetar ut dagen i dag. 

Elles er det så langt er det ikkje grunn til særlege tiltak. Folk vert likevel oppmoda om sjølve å ta naudsynte atterhald for å sikra eigen eigedom.  Publikum vert generelt oppmoda om å være varsam, og melde frå til teknisk vakt ved problem knytt til tette avløp og stikkrenner. Teknisk vakt kan kontaktast på telefon 952 62 060.

Flaumen har så langt medført at borna i Evanger barnehage vart send heim tidlegare i dag. På Sundve skule vært borna fylgt ein alternativ veg heim, då vegen er stengd grunna flaum.

For ytterlegare informasjon, kontakt Ordførar Hans Erik Ringkjøb, 97 13 87 20 eller Varaordførar Sigbjørn Hauge, 97 13 87 20

 

Publisert 27.10.2014

NVE ar sendt ut flomvarsel for Voss kommande døgn. Det er særleg områda nedanfor Vangsvatnet som blir råka.

Kommunen har beredskap knytt til kommunale vegar og andre utsette stader. Innbyggjarar kan nytta kommunen sin vakttelefon ved behov, tlf 952 62060.
 
For ytterlegare informasjon om flaum, viser vi til nettstaden http://varsom.no/Flom/
 
   

Søk

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Kontaktinformasjon

Voss kommune Uttrågata 9 Boks 145
5701 Voss
Telefon
: 56519400

Org.nr.
: 960510542
Kontonr.
: 3201 46 70954
Kommunenr.
: 1235

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF

Eksterne lekkjer

Prosjektweb
Vakttelefon Tekniske tenester
Vakttelefon Tekniske tenester
VisitVoss
Bedrekommune
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Einar Hauge      Telefon 56519400      E-post: postmottak@voss.kommune.no