Publisert 28.11.2014
Pris.jpg

 

På bakgrunn av sitt mangeårige arbeid for å produsere og omsetje økologiske varer  har MKU tildelt Finnegarden Voss kommune sin miljøvernpris for 2014.

Publisert 27.11.2014
Røykarsler.jpg

 Heile Norden piper! 1. desember er røykvarslarens dag i Norden, og det skal bytast batteri og testast slik at det høyrest. Det kan redde liv!

Komfyrbrann er ein av dei vanlegaste brannårsakene i norske heimar, og eldre er spesielt utsett. Ein komfyrvakt kan hindra mange av desse brannane!

Meir info på:

www.aksjonboligbrann.no

www.elsikkerhetsportalen.no

www.sikkerhverdag.no

Med brannførebyggjande helsing Voss brannvern

Publisert 07.11.2014

Reint drikkevatn frå Bolstad vassverk:

Voss kommune har motteke svar på vassprøvene frå Bolstad vassverk, og resultata syner at vatnet ikkje treng kokast.

Vossevangen vassverk:

Vossevangen vassverk  produserer vatn med god kvalitet og med normalt trykk til alle abonnentane. Alle høgdebasseng er fyllt opp.

Vassverket vart hardt ramma av flaumen, og vatnet stod ca.4 m over pumpene i vassbehandlingsanlegg. I tida framover vil arbeidet med å reparere, skifte ut og erstatte skadde deler i vassbehandlingsanlegget og byggje opp att huset innvendig, ha hovudfokus. Pga. dette arbeidet vert marmorfilter i vassbehandlingsanlegget tatt ut av drift i fleire veker framover slik at grunnvatn frå brønner i Prestegardsmoen (bløtt vatn) vert levert til alle abonnentar: gsnitt. pH ca.5,5-6,5, hardhet <2,1dH. Anna konsekvenser for vår leveranse av vatn ut til abonnentane under utbetring av vassbehandlingsanlegget vert det ikke.

Tilkopling av nye abonnentar i Bordalen går som planlagt

Øvrige bygg/tenestar:

Voss ungdomsskule er open og i drift.

Kulturhuset er delvis opna. Voksenopplæringa, Kulturskulen og biblioteket er i drift, men kinoen er stengd inntil vidare.

Idrettshallen er  open og i drift, men underetasjen er stengd.

Dei kommunale vegane er opna, med unntak av Rongavegen på Bolstad. Den er stengt mellom avkøyring Horvei og Rongatoppen. Skogsveg Horvei – Øvstedalsvegen er open for gjennomkøyring.

For opplysningar om E16 syner vi til Vegesenet sine trafikkmeldingar.

Flomkart og statistikk for Lønavatnet, Vangsvatnet, Evangervatnet med meir finn de her: Les meir

Publisert 04.11.2014

Abonnentar tilkytt Bolstad vassverk vert framleis oppmoda om å koke drikkevatnet. Me ventar prøveresultat i løpet av veka.

Vossevangen vassverk  produserer vatn med god kvalitet og med normalt trykk til alle abonnentane.  Alle høgdebasseng er fyllt opp.

Vassverket vart hardt ramma av flaumen, og vatnet stod 4 m over pumpene på Prestegardsmoen. I tida framover vil arbeidet med å reparere, skifte ut og erstatte skadde deler i vassbehandlingsanlegget og byggje opp att huset innvendig, ha hovudfokus. Dette vil ikkje få konsekvenser for vår leveranse av vatn ut til abonnentane.

Tilkopling av nye abonnentar i Bordalen går som planlagt.

Øvrige bygg/tenestar:

Voss ungdomsskule er open og i drift.

Kulturhuset er delvis opna. Voksenopplæringa, Kulturskulen og biblioteket er i drift, men kinoen er stengd inntil vidare.

Idrettshallen er  open og i drift, men underetasjen er stengd.

Dei kommunale vegane er opna, med unntak av Rongavegen på Bolstad. Den er stengt mellom avkøyring Horvei og Rongatoppen. Skogsveg Horvei – Øvstedalsvegen er open for gjennomkøyring.

 

For opplysningar om E16 syner vi til Vegesenet sine trafikkmeldingar.

 

 

  

Publisert 01.11.2014

Tilsette møter for infomrasjon på rom 111 kl 0815.

Elevane møter som vanleg kl 0900. Sjå elles informasjon på Itslearning.

Publisert 31.10.2014

Voss kommune har motteke svar på vassprøvene frå Vossevangen vassverk, og resultata syner at vatnet ikkje treng kokast. Vassverket meldar vidare at det framleis er redusert trykk på deler av leidningsnettet fram til laurdag 1.11.14 kl 12.00. Vaskemaskinar og oppvaskmaskinar bør ikkje brukast før dette.

Abonnentar tilkytt Bolstad vassverk vert framleis oppmoda om å koke drikkevatnet.

Eventuelle spørsmål angåande vatn kan rettast til Torbjørg Austrud, tlf. 918 74 200.

Vidare har NVE senka flaum- og skredvarselet frå nivå 2 til nivå 1 (grønt varsel). Dvs at det er venta ein del nedbør, men det er ikkje venta at dette vil påvereke elvane vesentleg.

Publisert 31.10.2014

Det er framleis kokepåbod på drikkevatn for abonnentar knytt til Vossevangen vassverk. Trykket i delar av leidningsnettet er likeeins ustabilt enno.

Røde kors inviterer til Vossasjau på Prestegardslandet sundag 2. november klokka 12.00.

Publisert 30.10.2014

NVE har kome med nytt flaum- og skredvarsel for Voss laurdag 1.11.14, nivå 2 (gult varsel). Det vil seie at det kan koma store mengder nedbør. Ut i frå hendingane dei siste dagane, oppmodar me folk om å sjekka rister, slukar, grøfter og groer, og reinsa dei ved behov, evt. melda frå til kommunen sin vakttelefon 95262060.

I høve koking av vatn, minner me om at vatnet bør fosskoke i minst 1 minutt. For meir informasjon om koking, sjå her.

Ved skade på hus eller eigedom finn de informasjon om naturskader og erstatning her.

SMS Varsling: Du kan sjølv kontrollera og endra di oppføring i kommunen sitt register for telefonnummer knytt til eigedomar i Voss kommune. Du finn registeret her Dersom telefonen din er registrert på arbeidsgjevar, må du sjølv leggje inn folkeregistrert adresse i registeret for å motta varsel frå kommunen.

Elles gjeld siste pressemelding frå 30/10 kl 1345

Publisert 30.10.2014
Det er framleis kokepåbod på drikkevatn for abonnentar knytt til Vossevangen vassverk.
Vossevangen vassverk har i tillegg redusert trykk på deler av leidningsnettet og at vaskemaskinar og oppvaskmaskinar bør ikkje brukast inntil vidare.
Flaumtoppen nådde maksimum rundt midnatt natt til onsdag for Vangsvatnet, og vatnet har no trekt seg vesentleg tilbake. Folk lyt likevel vera varsame då vasstanden somme stader framleis er høg.
Det er framleis kokepåbod på drikkevatn for abonnentar knytt til Vossevangen vassverk og dette vil minimum gjelde i ein veke. Vatnet vert no desinfisert med klor, klormengda er innafor grenseverdiane sett av Folkehelseinstuttet.  Vossevangen vassverk har i tillegg redusert trykk på deler av leidningsnettet, vaskemaskinar og oppvaskmaskinar bør derfor ikkje brukast inntil vidare.
Abonnentar tilkytt Bolstad vassverk vert oppmoda om å koke drikkevatnet.
Dei fleste offentlege tenestekontora fungerer normalt, men Voss ungdomsskule er stengt i morgo, fredag 31.10. Kulturhuset og Voss Idrettshall er minimum stengt fram til måndag. Deler av bygga kan då verta opna, meir detaljer om dette kjem innan måndag.
Evanger barnehage er opna att.
For nytt kva gjeld gjeld vegane sjå www.vegvesen.no under sida «Flaum på Vestlandet/ Trafikkmeldingar i Hordaland «
Publisert 29.10.2014

Det er innført kokepåbod på drikkevatn for abonnentar knytt til Vossevangen vassverk. Vassverket meldar og at dei no reduserer trykket på deler av leidningsnettet og at vaskemaskinar og oppvaskmaskinar ikkje bør brukast inntil vidare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flaumtoppen nådde maksimum rundt middatt for Vangsvatnet og vatnet har no byrja trekka seg attende. Folk lyt likevel vera varsame då vassstanden somme stader framleis er høg.

Straumen er tilbake i Voss kommune.

Flaumen har gjeve utfordringar for Vossevangen Vassverk. Det er difor innført kokepåbod på drikkevatn for abonnentane. Vassverket meldar og at dei reduserer trykket på deler av leidningsnettet og at vaskemaskinar og oppvaskmaskinar ikkje bør brukast inntil vidare.

Dei fleste offentlege tenestekontora fungerer normalt. På Voss tinghus er det noko redusert drift. Kulturhuset og Voss Idrettshall er framleis stengt på ubestemt tid.  Voss Ungdomsskule er stengt inntil vidare. Evanger barnehage held stengt inntil vidare og avgjerd om opning vert teke klokka 18 i kveld. Evanger skule opnar igjen i morgon.

NAV kontoret har utfordringar knytt til datasystema. Innbyggjarar som har behov for å veta status i si sak skal ta kontakt med NAV kontaktsenter på telefon 5555 3333.

For nytt kva gjeld gjeld vegane sjå www.vegvesen.no under sida «Flaum på Vestlandet/ Trafikkmeldingar i Hordaland «

 

 

For ytterlegare informasjon kontakt

Ordførar Hans Erik Ringkjøb på 97 13 87 20

Varaordførar Sigbjørn Hauge på 95 70 15 29

 

 

 

   

Søk

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Kontaktinformasjon

Voss kommune Uttrågata 9 Boks 145
5701 Voss
Telefon
: 56519400

Org.nr.
: 960510542
Kontonr.
: 3201 46 70954
Kommunenr.
: 1235

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF

Eksterne lekkjer

Prosjektweb
Vakttelefon Tekniske tenester
Vakttelefon Tekniske tenester
VisitVoss
Bedrekommune
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Einar Hauge      Telefon 56519400      E-post: postmottak@voss.kommune.no